AKTUALITY

OZNAMY

 

Stredná odborná škola automobilová hľadá zamestnanca na funkciu:

 

 

ODBORNÝ REFERENT V ŠKOLSKOM STRAVOVACOM ZARIADENÍ

 

 

Termín nástupu:15.08.2019

 

Druh pracovného pomeru: Pracovný pomer na dobu určitú

 

Mzda: od 530,50 Eur do 637,- Eur

 

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie

 

Pracovná náplň:

     - vedenie evidencie v oblasti výdaja stravy žiakov a zamestnancov s použitím informačného systému

        aScAgenda - Stravovanie

     - výdaj jedál

     - zber a umývanie kuchynského riadu

     - čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov

 

  Zoznam požadovaných dokladov:

     - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva

     - Zdravotný preukaz

 

Termín podania žiadosti:do 10.08.2019

 

Adresa podania:SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava

 

   Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5933921

 

 

 

 


 

Stredná odborná škola automobilová hľadá zamestnanca na funkciu:

 

POMOCNÉ PRÁCE V ŠKOLSKOM STRAVOVACOM ZARIADENÍ

 

Termín nástupu:01.09.2019

 

Druh pracovného pomeru:Pracovný pomer na dobu určitú na kratší pracovný čas

 

Mzda:od 520,- Eur do 624,- Eur

 

Kvalifikačné predpoklady: základné vzdelanie

 

Pracovná náplň:

     - výdaj jedál

     - zber a umývanie kuchynského riadu

     - čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov

 

Zoznam požadovaných dokladov:

     - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva

     - Zdravotný preukaz

 

Termín podania žiadosti:do 10.08.2019

 

Adresa podania:SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava

 

   Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5933921

 

 


SOŠ automobilová Trnava zverejňuje výzvu k verejnej obchodnej súťaži prenechať nájomcovi do nájmu nebytové priestory – bufet a sklad. Bližšie info tu!

 

 


Voľné miesta v učebných a študijných odboroch

 

Oznamujeme žiakom základných škôl, uchádzačom o štúdium do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020, že na SOŠ automobilovej v Trnave sú ešte voľné miesta

 

     v učebných odboroch:

 

                              2487 H 01 autoopravár – mechanik

                              2487 H 02 autoopravár– elektrikár

                              2487 H 04 autoopravár– lakovník

                              2423 H nástrojár

 

     v študijných  odboroch:

 

                              2411 K mechanik nastavovač - 5 miest

                              2495 K autotronik - 4 miesta

 

 

V študijných odboroch prijmeme žiakov, ktorí úspešne absolvovali prijímacie pohovory zo SJL a matematiky na inej škole a neboli prijatí pre nedostatok miesta.

 

    

Bližšie informácie o počte voľných miest a  možnostiach prijatia:   033/5933926 

                                                                                             (p.Bruderová,p.Hafnerová)

 

 

Oznamujeme uchádzačom, že na našej škole sa  nekonajú  prijímacie skúšky do študijných odborov:

2411 K mechanik nastavovač

2495 K autotronik

v ďalšom termíne 18. 6. 2019 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried I. ročníka.

 

 


Stránky