AKTUALITY

OZNAMY

Systém stravovania žiakov SOŠA

 

Školská výdajňa jedál je zriadená TTSK ako organizačná súčasť SOŠ automobilovej, Cobururgova 7859/39, Trnava. Umožňuje žiakom  stravovanie vo výdajnej školskej jedálni.

 

Prihlášku na stravovanie nájdete v časti DOKUMENTY - Prihláška na stravovanie - žiaci

 

Systém platieb za stravovanie - tu!

 


Voľné miesta v učebných a študijných a nadstavbových odboroch

 

Oznamujeme žiakom základných škôl, uchádzačom o štúdium do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020, že na SOŠ automobilovej v Trnave sú ešte voľné miesta

 

     v učebných odboroch:

 

                              2487 H 01 autoopravár – mechanik

                              2487 H 02 autoopravár– elektrikár

                              2487 H 04 autoopravár– lakovník

                              2423 H nástrojár

 

     v študijných  odboroch:

 

                              2411 K mechanik nastavovač

                              2495 K autotronik

 

 

V študijných odboroch prijmeme žiakov, ktorí úspešne absolvovali prijímacie pohovory zo SJL a matematiky na inej škole a neboli prijatí pre nedostatok miesta.

 

    v nadstavbových odboroch:

 

                                 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a

                                                                         zariadení

                                 2493 L predaj a servis vozidiel

 

Bližšie informácie o počte voľných miest a  možnostiach prijatia:   033/5933926

                                                                                                        (p.Bruderová,p.Hafnerová)

 

 


Stredná odborná škola automobilová hľadá zamestnanca na pozíciu

 

MAJSTER ODBORNEJ VÝCHOVY

 

so zameraním na skupinu odborov 24 strojárstvo

 

 

Viac informácií v časti DOKUMENTY - Majster odbornej výchovy - kvalifikačné predpoklady !

 

 

 Stránky