Navrhovanie – zber nápadov

 

V čase od 26.2. do 6.3.2020 prebehol v triedach zber nápadov, pri ktorom nám pomohli aj niektorí triedni učitelia. Žiaci, ktorí prišli s nápadmi, mohli využiť pracovný hárok „Môj nápad“, do ktorého tieto svoje nápady zapísali. V dvoch triedach využili aj metódu brainstorming, ktorou vymysleli okolo 30 nápadov a hlasovaním vybrali tie najlepšie. Cieľom tejto fázy bolo zozbierať pre parti rozpočet návrhy, z ktorých na celoškolskom workshope žiaci vyberú tie najvhodnejšie pre projekty, ktoré ďalej postúpia vedeniu školy na zhodnotenie a schválenie. Celoškolský workshop sa mal konať 19. 3. 2020, ale vzhľadom na vzniknutú situáciu sa termín prekladá na neurčito.

 

27. december 2019


Participatívny rozpočet SOŠ automobilová

 

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu vyhláseného Trnavským samosprávnym krajom pod názvom Participatívny rozpočet. Školský parti rozpočet je vzdelávacím nástrojom nielen pre učiteľov ale aj žiakov. Projekt umožňuje prakticky si vyskúšať a precvičiť vedomosti získané vo výučbe. Školská verzia participatívneho rozpočtu nie je finančne, časovo ani administratívne príliš náročná. Mala by byť zábavná a motivačná aby sa  žiaci dokázali  realizovať. Proces školského parti rozpočtu bude mať 7 fáz (príprava, navrhovanie, schvaľovanie, kampaň, hlasovanie, výsledky, realizácia). Žiaci by mali prirodzene získavať skúsenosti a v praxi sledovať  že ich aktivita, preferencie a názor vedú ku konkrétnemu riešeniu. Aby sme sa pripravili na získavanie a spracovanie návrhov so žiakmi, v niektorých triedach sme si zahrali spoločenskú hru „Nie je mesto ako mesto“, ktorá žiakov previedla jednotlivými fázami participatívneho rozpočtu. Po tejto hre sme si sadli spolu s niektorými žiakmi a vypracovali  pravidlá, ktoré hovoria nielen o úlohách ale aj termínoch ich splnenia. Na základe termínov sme si pripravili časovú os, ktorou sa budeme riadiť počas celého projektu.  Všetky informácie spojené s týmto projektom budeme poskytovať nielen žiakom, ale aj rodičom prostredníctvom webovej stránky školy, školského rozhlasu alebo násteniek vo vestibule.

 

 

26. december 2019


V basketbale úspešní

 

Basketbalová reprezentácia školy zvíťazila v skupine o umiestnenie 5. až 8. miesto – SOŠ automobilová, SOŠ zdravotnícka, SPŠ stavebná a SSOŠ polytechnická DSA a obsadila celkové 5. miesto majstrovstiev okresu SŠ.

 

25. december 2019


Prírodné vedy a trvalo udržateľný rozvoj

 

Dňa 5.2.2020 sa žiaci našej školy zúčastnili workshopov: Prírodné vedy a trvalo udržateľný rozvoj, ktoré pre stredné školy organizovala Fakulta prírodných vied UCM v Trnave v rámci otvorených dverí. V rámci workshopov boli realizované zaujímavé demonštračné experimenty a prezentácie s aktívnym zapojením žiakov a študentov prostredníctvom stánkov zameraných na oblasť aplikovanej informatiky, aplikovanej biológie, aplikovanej chémie, biomedicínskej chémie, biotechnológií a ochrany a obnovy životného prostredia. Taktiež prebehla  súťaž o zaujímavé ceny. Hlavný cieľ workshopu úzko súvisel s aktuálne riešeným projektom v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika s názvom "Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach", kde okrem propagácie prírodovedno-technických odborov je jedným z cieľov aj zvýšiť spoluprácu vysokých škôl so strednými školami, a to najmä v kontexte zvyšovania kvality praktických (laboratórnych) zručností žiakov a študentov stredných škôl.  Workshopy boli spojené s prezentáciou krátkych dokumentárnych filmov z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti, a to vďaka spolupráci s filmovým festivalom EKOTOPFILM (https://www.ekotopfilm.sk).Naším cieľom bolo ponúknuť žiakom prehľad ako môžu získať znalosti a vedomosti aj v týchto oblastiach. Doktorandi sa žiakom venovali, mali k nim osobitný prístup. Naši žiaci navštevujú technickú školu, no prejavovali záujem aj o prírodné vedy. Najviac ich zaujal workshop na katedre aplikovanej informatiky.

 

25. december 2019


ZA SNEHOM

 

Hronec - malebná dedinka na strednom Slovensku - sa na týždeň stal centrom zjazdového lyžovania. Platilo to pre 62 prvákov našej školy, ktorí v miestnom hoteli Drotár a na priľahlých kopcoch absolvovali lyžiarsky kurz. Niektorí začali lyžiarskou abecedou, iní si cibrili svoj vlastný štýl. Všetkých ale spájalo, že si tento týždeň užili. Horský vzduch, fyzická aktivita, tiež duševná pohoda počas dňa a pútavý večerný program prispeli k dobrej nálade všetkých účastníkov. Jediná nespokojnosť bola s časom, ktorý totiž uplynul nezvyčajne rýchlo a vrátil nás z bieleho svahu do sychravej reality trnavskej roviny.

 

24. december 2019


Stránky