Otvorili sme jubilejný päťdesiaty školský rok

   2. septembra 2020 sa opäť otvorili brány našej školy, aby sme po letných prázdninách privítali našich žiakov. Tento školský rok je ovenčený prívlastkom jubilejný, veď kroniku našej školy sme začali písať už na päťdesiatej strane.

   Naša škola vznikla s cieľom riešiť potrebu výchovy kvalifikovanej mládeže, keďže dovtedajšie závodné školy práce už nevyhovovali. 1. september 1971 bol dobrým začiatkom v ére modernizácie odborného školstva, ktoré za tých takmer 50 rokov prešlo postupným vývojom. Dôkazom životaschopnosti Strednej odbornej školy automobilovej v Trnave je 397 žiakov, z toho sedem dievčat, ktorých sme privítali v školskom roku 2020/2021.

   Do prvého ročníka v tomto školskom roku nastúpilo 117 žiakov. V dvoch triedach budú študovať tí, ktorí majú záujem o úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch mechanik nastavovač a autotronik. Dve triedy zaplnili žiaci, ktorí majú vzťah viac k manuálnej práci a v centre ich pozornosti sú autá a práca autoopravára.

   Žiaci vyšších ročníkov doplnili celkový počet tried denného štúdia na 16. V dištančnom štúdiu si vzdelanie budú dopĺňať žiaci v jednej triede.

   Ciele školy sú rovnaké ako pri jej vzniku - výchova kvalifikovanej mládeže. Nech je tento jubilejný školský rok úspešný pre všetkých žiakov a takmer 60 pracovníkov školy.

 

26. december 2019


Participatívny rozpočet SOŠ automobilová

 

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu vyhláseného Trnavským samosprávnym krajom pod názvom Participatívny rozpočet. Školský parti rozpočet je vzdelávacím nástrojom nielen pre učiteľov ale aj žiakov. Projekt umožňuje prakticky si vyskúšať a precvičiť vedomosti získané vo výučbe. Školská verzia participatívneho rozpočtu nie je finančne, časovo ani administratívne príliš náročná. Mala by byť zábavná a motivačná aby sa  žiaci dokázali  realizovať. Proces školského parti rozpočtu bude mať 7 fáz (príprava, navrhovanie, schvaľovanie, kampaň, hlasovanie, výsledky, realizácia). Žiaci by mali prirodzene získavať skúsenosti a v praxi sledovať  že ich aktivita, preferencie a názor vedú ku konkrétnemu riešeniu. Aby sme sa pripravili na získavanie a spracovanie návrhov so žiakmi, v niektorých triedach sme si zahrali spoločenskú hru „Nie je mesto ako mesto“, ktorá žiakov previedla jednotlivými fázami participatívneho rozpočtu. Po tejto hre sme si sadli spolu s niektorými žiakmi a vypracovali  pravidlá, ktoré hovoria nielen o úlohách ale aj termínoch ich splnenia. Na základe termínov sme si pripravili časovú os, ktorou sa budeme riadiť počas celého projektu.  Všetky informácie spojené s týmto projektom budeme poskytovať nielen žiakom, ale aj rodičom prostredníctvom webovej stránky školy, školského rozhlasu alebo násteniek vo vestibule.

 

 

25. december 2019


Prírodné vedy a trvalo udržateľný rozvoj

 

Dňa 5.2.2020 sa žiaci našej školy zúčastnili workshopov: Prírodné vedy a trvalo udržateľný rozvoj, ktoré pre stredné školy organizovala Fakulta prírodných vied UCM v Trnave v rámci otvorených dverí. V rámci workshopov boli realizované zaujímavé demonštračné experimenty a prezentácie s aktívnym zapojením žiakov a študentov prostredníctvom stánkov zameraných na oblasť aplikovanej informatiky, aplikovanej biológie, aplikovanej chémie, biomedicínskej chémie, biotechnológií a ochrany a obnovy životného prostredia. Taktiež prebehla  súťaž o zaujímavé ceny. Hlavný cieľ workshopu úzko súvisel s aktuálne riešeným projektom v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika s názvom "Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach", kde okrem propagácie prírodovedno-technických odborov je jedným z cieľov aj zvýšiť spoluprácu vysokých škôl so strednými školami, a to najmä v kontexte zvyšovania kvality praktických (laboratórnych) zručností žiakov a študentov stredných škôl.  Workshopy boli spojené s prezentáciou krátkych dokumentárnych filmov z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti, a to vďaka spolupráci s filmovým festivalom EKOTOPFILM (https://www.ekotopfilm.sk).Naším cieľom bolo ponúknuť žiakom prehľad ako môžu získať znalosti a vedomosti aj v týchto oblastiach. Doktorandi sa žiakom venovali, mali k nim osobitný prístup. Naši žiaci navštevujú technickú školu, no prejavovali záujem aj o prírodné vedy. Najviac ich zaujal workshop na katedre aplikovanej informatiky.

 

24. december 2019


Vianočné kino

 

Posledný vyučovací deň v roku sme strávili v kine, kde sme sledovali Cestu do nemožna prvého Slováka, ktorý podnikol cestu okolo sveta, niekoľkokrát zdolal najvyššiu horu Európy, prežil zostrelenie lietadla, bol vedcom, astronómom, národným hrdinom, a to všetko napriek podlomenému zdraviu. Pripomenuli sme si čo všetko M.R.Š. dokázal, oddýchli sme si a vianočnú atmosféru ešte umocnili návštevou Vianočných trhov.

 

20. december 2019


ZA SNEHOM

 

Hronec - malebná dedinka na strednom Slovensku - sa na týždeň stal centrom zjazdového lyžovania. Platilo to pre 62 prvákov našej školy, ktorí v miestnom hoteli Drotár a na priľahlých kopcoch absolvovali lyžiarsky kurz. Niektorí začali lyžiarskou abecedou, iní si cibrili svoj vlastný štýl. Všetkých ale spájalo, že si tento týždeň užili. Horský vzduch, fyzická aktivita, tiež duševná pohoda počas dňa a pútavý večerný program prispeli k dobrej nálade všetkých účastníkov. Jediná nespokojnosť bola s časom, ktorý totiž uplynul nezvyčajne rýchlo a vrátil nás z bieleho svahu do sychravej reality trnavskej roviny.

 

20. december 2019


Stránky