Týždeň vedy a techniky

 

Na Fakulte prírodných vied v Trnave, sa v dňoch od 4. - 7. novembra 2019 konal „Týždeň vedy a techniky.“ Streda 6.11 bola určená  účastníkom stredných škôl. So žiakmi 3. ročníka v študijnom odbore mechanik nastavovač sme sa zúčastnili tohto podujatia. Na štyroch katedrách: chémie, biotechnológie, aplikovanej informatiky a životného prostredia sme absolvovali workshopy a zároveňpraktické ukážky. Zaujímavosťoubola história a programovanie robotov, 3D tlačiareň a iné. Žiaci si mohli v laboratóriách zadané aktivity, ktoré pre nich pripravili asistenti, vyskúšať. S vyriešenými výsledkami boli spokojní, ba niektorí rozmýšľali, že by sa tejto práci mohli venovať v budúcnosti. Cieľom tohto podujatia bolo zlepšiť vnímanie vedy a techniky, vzbudiť záujem žiakov o štúdium technických disciplín, ktoré sú základom hosp. pokroku.

Tento deň bol náročný, určite nie zbytočný. Študenti boli disciplinovaní, prejavovali záujem, čo ocenili aj ich asistenti. Odchádzali s novými myšlienkami a podnetmi, ktoré by mohli využiť vo svojom budúcom živote.

 

7. november 2019


Návšteva divadelného predstavenia

Žiaci tretích ročníkov sa zúčastnili divadelného predstavenia Ťapákovci v Divadle Jána Palárika v Trnave. Budúci maturanti mali možnosť zamyslieť sa nad tradíciami a praktikami dedinského života, ktoré autorka podrobila kritike. Herci nám priblížili dielo napísané pred storočím, avšak je stále aktuálne.

15. október 2019


Akcie v rámci Dňa župy

Dňa  4.10.2019 sa konal na našej škole Servisný deň pre širokú verejnosť a Deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníkov a ich rodičov. Tieto akcie boli súčasťou Dňa župy.

Servisného dňa, ktorý bol zameraný na kontrolu jednotlivých činností,  sa zúčastnilo 19 majiteľov motorových vozidiel. Medzi tieto činnosti boli zaradené diagnostika motora a príslušenstva, diagnostika bŕzd a tlmičov, kontrola podvozku a výfukového potrubia, kontrola vyváženia kolies, výmena prevádzkových náplní, nastavenie geometrie, nastavenie svetiel a výmena oleja a filtrov vozidiel. Výkon prác pre návštevníkov Servisného dňa na jednotlivých pracoviskách zabezpečovalo 6 majstrov odbornej výchovy, 17 žiakov a ďalšie činnosti s tým súvisiace 4 pracovníci SOŠA. Celkovo bolo vykonaných 59 činností na 19 vozidlách.

Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo 56 žiakov základných škôl a ich rodičia, ktorí si okrem prezentácie našej školy a zástupcov zamestnávateľov osobne prezreli aj pracoviská odborného výcviku a učebne teoretického vyučovania. Zaujímavosťou bolo, že mohli vidieť žiakov a majstrov vykonávať jednotlivé činnosti priamo pri motorových vozidlách zákazníkov.

8. október 2019


Rekonštrukcia a modernizácia SOŠ automobilová

 

Na základe predloženého projektu SOŠ automobilovou Trnava

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program uzatvoril so SOŠ automobilovou Trnava,Coburgova 7859/39.

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M442-223-14 pre projekt s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia SOŠ automobilová Trnava, Coburgova 7859/39“  s ITMS kódom  302021M442 zverejnenú v Centrálnom registri zmlúv dňa 20.augusta 2019, čím nadobudla účinnosť dňa 21. augusta 2019 v celkovej hodnote 1 175 425,92 Eur.

Cieľom projektu je modernizácia Strednej odbornej školy automobilovej Trnava, dovybavenie dielenských priestorov pre praktické vyučovanie modernými výučbovými technológiami, ako aj rekonštrukcia a modernizácia vnútorných a vonkajších priestorov budovy praktického vyučovania školy čím  sa umožní kvalitnejšie vzdelávanie zamerané na potreby praxe u budúcich zamestnávateľov, v prepojení na duálne vzdelávanie a výučbu v učebných odboroch nástrojár a autoopravár a študijných odboroch mechanik nastavovač a autotronik.

 

4. október 2019


Športová reprezentácia školy

 

Dňa 29. 9. 2019 sa konali Školské majstrovstvá okresu v Cezpoľnom behu. Družstvo našej školy v zložení: Bednárik Lukáš, Schmidt Patrik a Burza Jakub obsadilo pekné 3. miesto.

 

30. september 2019


Stránky