Svetový deň finančnej gramotnosti

 

V stredu 18.9.2019 sa výbery žiakov IV.A, IV.B a II.AN triedy zúčastnili školskej aktivity Business Master pri príležitosti Svetového dňa finančnej gramotnosti. Na úvod tohto herno-vzdelávacieho dopoludnia si žiaci napísali kratučký test zameraný na témy, ktoré sú v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2. Týmto testom sme zdiagnostikovali úroveň vedomostí žiakov v oblasti finančnej gramotnosti. Po absolvovaní vstupného testu boli vytvorené 4 pracovné skupiny po 5 žiakov a nasledovných 120 minút patrilo nielen zábave, ale aj získavaniu nových informácií v danej problematike. Po 120 minútach si žiaci opäť napísali ten istý test čo na začiatku. Výsledok bol zaujímavý a milo nás  prekvapil, pretože úspešnosť testov narástla zo 61% na 93%, pričom niektorí žiaci dosiahli až 100% úspešnosť. Po sčítaní bodov z hry a výstupného testu sme dospeli k výsledkom a vyhlásili sme víťazov. Tretie miesto obsadil Tomáš Kalaš (IV.A), druhé miesto Pavol Vavro (II.AN) a prvé miesto získala jediná slečna Patrícia Némethyová (II.AN). Nielen víťazi, ale aj ostatní účastníci získali sladkú odmenu. Všetkým sa táto aktivita páčila a sľúbili, že sa zapoja aj nabudúce.

 

19. september 2019


Účelové cvičenie

 

Dňa 16. 9. 2019 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili účelového cvičenia v Kamennom mlyne. Žiaci absolvovali zdravotnícku prípravu, praktickú poradovú prípravu a naučili sa chrániť prírodu a pohybovať sa v nej. Jesenné počasie účastníkom prialo, a tak mohli stráviť v prírode príjemné chvíle.

 

17. september 2019


Vzdelávanie pedagogických zamestnancov SOŠ automobilovej oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

V súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Podpora organizačného zabezpečenia  vzdelávania pedagogockých zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019 SOŠ automobilová vypracovala a úspešne zrealizovala projekt z oblasti finančnej gramotnosti:

 

Cieľ projektu:

Cieľ tohto projektu je zameraný na prehĺbenie a zvýšenie vedomostnej úrovne pedagogických pracovníkov, žiakov a rodičov v oblasti finančnej gramotnosti s prihliadnutím na  rešpektovanie prioritných tém výzvy, ktoré sú v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2 a nadobudnúť aktuálne znalosti a zručnosti efektívnejšie využívať dostupné prostriedky IKT vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov.

 

Aktivity projektu:

 

  • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov – do jednotlivých aktivít vzdelávania sa zapojí 12 učiteľov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov. Vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom vzdelávacích dní, ktoré povedú odborníci z  tretieho sektora. Vzdelávanie bude zamerané na témy v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2

 

  • Aktivity k svetovému dňu finančnej gramotnosti –  do tejto aktivity sa zapoja žiaci, učitelia a majstri odbornej výchovy v rámci celej školy. Činnosti budú zamerané na viaceré aktivity, ako sú : Tvorba nástenky, Diagnostika úrovne žiakov testovanie vedomostí a zručností žiakov z oblasti finnčnej gramotnosti. a hranie rôznych investičných hier a hier podporujúcich finančnú gramotnosť.

 

  • Seminár  s pracovníkmi banky -  „Úver, sporenie, investovanie“ – seminár bude rozdelený na tri časti, pričom každú časť povedú zástupcovia inej bankovej inštitúcie. Náplňou tvorí prezentácia produktov, úverov, sporenia, investovania a využívania služieb elektronického bankovníctva. Ďalšou témou sú možnosti poistenia klienta v prípade jeho nečakanej insolventnosti (dlhodobá PN, úrazy, ....). Záver semináru venujeme porovnaniu bankových a nebankových subjektov s poukázaním na riziká investovania v nebankových inštitúciách.

 

  • Beseda s absolventami SOŠA  Trnava - „ Živnosť / podnikanie – ako začať“ –  tejto aktivity sa zúčastnia žiaci tretích ročníkov učebného odboru autoopravár a 3 absolventi, ktorí v súčasností podnikajú (prevádzkovanie servisov, predaj náhradných dielov...).

 

  • Vypracovanie metodických materiálov pre vyučovanie - znalosti a zručnosti získané počas vzdelávacích aktivít by mali pedagogickí zamestnanci následne využiť ako pomôcku pri tvorbe konkrétnych vlastných učebných materiálov.

 

Financovanie projektu:

MŠVVaŠ SR schválilo v plnej výške žiadosť o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2013, ktorú SOŠA Trnava predložila prostredníctvom zriaďovateľa – Trnavského samosprávneho kraja.Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Občianske združenie rodičov a priateľov školy pri SOŠ automobilovej Trnava.

 

10. september 2019


Za vyznamenanie pochvala od riaditeľa školy

Záver júna sa nesie v znamení konca školského roka v spojení s odovzdávaním koncoročných vysvedčení.

Žiaci sa po desaťmesačnom úsilí dozvedia svoje hodnotenie.

Tak tomu bolo 28. Júna aj v III. A, kde si žiaci vysvedčenia prevzali z rúk Mgr. Stanislava Pravdu, povereného riaditeľa odboru školstva TTSK .Šiesti vyznamenaní žiaci si za výborné výsledky spolu s knižnou odmenou prevzali pochvalu od riaditeľa školy.

Mgr.Pravda zablahoželal  študentom k dosiahnutým výsledkom a poprial im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Slávnostné ukončenie šk.roka uzavrel príhovorom ING. Jozef Benedik zo spoločnosti ZF, ktorý študentom  zaželal príjemné prázdniny počas ktorých načerpajú veľa síl do posledného ročníka stredoškolského štúdia.

 

2. júl 2019


Trnava po anglicky

 

Žiaci I.AN a III.B sa zúčastnili prechádzky po Trnave. Pristavili sa pri rôznych historických pamiatkach a v angličtine si povedali ich názvy, stručný opis pamiatky ako aj krátku históriu. Získané vedomosti môžu uplatniť pri ústnej maturitnej skúške už na budúci školský rok.

 

2. júl 2019


Stránky