Rekonštrukcia a modernizácia SOŠ automobilová

 

Na základe predloženého projektu SOŠ automobilovou Trnava

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program uzatvoril so SOŠ automobilovou Trnava,Coburgova 7859/39.

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M442-223-14 pre projekt s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia SOŠ automobilová Trnava, Coburgova 7859/39“  s ITMS kódom  302021M442 zverejnenú v Centrálnom registri zmlúv dňa 20.augusta 2019, čím nadobudla účinnosť dňa 21. augusta 2019 v celkovej hodnote 1 175 425,92 Eur.

Cieľom projektu je modernizácia Strednej odbornej školy automobilovej Trnava, dovybavenie dielenských priestorov pre praktické vyučovanie modernými výučbovými technológiami, ako aj rekonštrukcia a modernizácia vnútorných a vonkajších priestorov budovy praktického vyučovania školy čím  sa umožní kvalitnejšie vzdelávanie zamerané na potreby praxe u budúcich zamestnávateľov, v prepojení na duálne vzdelávanie a výučbu v učebných odboroch nástrojár a autoopravár a študijných odboroch mechanik nastavovač a autotronik.

 

4. október 2019


Športová reprezentácia školy

 

Dňa 29. 9. 2019 sa konali Školské majstrovstvá okresu v Cezpoľnom behu. Družstvo našej školy v zložení: Bednárik Lukáš, Schmidt Patrik a Burza Jakub obsadilo pekné 3. miesto.

 

30. september 2019


Svetový deň finančnej gramotnosti

 

V stredu 18.9.2019 sa výbery žiakov IV.A, IV.B a II.AN triedy zúčastnili školskej aktivity Business Master pri príležitosti Svetového dňa finančnej gramotnosti. Na úvod tohto herno-vzdelávacieho dopoludnia si žiaci napísali kratučký test zameraný na témy, ktoré sú v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2. Týmto testom sme zdiagnostikovali úroveň vedomostí žiakov v oblasti finančnej gramotnosti. Po absolvovaní vstupného testu boli vytvorené 4 pracovné skupiny po 5 žiakov a nasledovných 120 minút patrilo nielen zábave, ale aj získavaniu nových informácií v danej problematike. Po 120 minútach si žiaci opäť napísali ten istý test čo na začiatku. Výsledok bol zaujímavý a milo nás  prekvapil, pretože úspešnosť testov narástla zo 61% na 93%, pričom niektorí žiaci dosiahli až 100% úspešnosť. Po sčítaní bodov z hry a výstupného testu sme dospeli k výsledkom a vyhlásili sme víťazov. Tretie miesto obsadil Tomáš Kalaš (IV.A), druhé miesto Pavol Vavro (II.AN) a prvé miesto získala jediná slečna Patrícia Némethyová (II.AN). Nielen víťazi, ale aj ostatní účastníci získali sladkú odmenu. Všetkým sa táto aktivita páčila a sľúbili, že sa zapoja aj nabudúce.

 

19. september 2019


Účelové cvičenie

 

Dňa 16. 9. 2019 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili účelového cvičenia v Kamennom mlyne. Žiaci absolvovali zdravotnícku prípravu, praktickú poradovú prípravu a naučili sa chrániť prírodu a pohybovať sa v nej. Jesenné počasie účastníkom prialo, a tak mohli stráviť v prírode príjemné chvíle.

 

17. september 2019


Vzdelávanie pedagogických zamestnancov SOŠ automobilovej oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

V súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Podpora organizačného zabezpečenia  vzdelávania pedagogockých zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019 SOŠ automobilová vypracovala a úspešne zrealizovala projekt z oblasti finančnej gramotnosti:

 

Cieľ projektu:

Cieľ tohto projektu je zameraný na prehĺbenie a zvýšenie vedomostnej úrovne pedagogických pracovníkov, žiakov a rodičov v oblasti finančnej gramotnosti s prihliadnutím na  rešpektovanie prioritných tém výzvy, ktoré sú v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2 a nadobudnúť aktuálne znalosti a zručnosti efektívnejšie využívať dostupné prostriedky IKT vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov.

 

Aktivity projektu:

 

  • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov – do jednotlivých aktivít vzdelávania sa zapojí 12 učiteľov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov. Vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom vzdelávacích dní, ktoré povedú odborníci z  tretieho sektora. Vzdelávanie bude zamerané na témy v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2

 

  • Aktivity k svetovému dňu finančnej gramotnosti –  do tejto aktivity sa zapoja žiaci, učitelia a majstri odbornej výchovy v rámci celej školy. Činnosti budú zamerané na viaceré aktivity, ako sú : Tvorba nástenky, Diagnostika úrovne žiakov testovanie vedomostí a zručností žiakov z oblasti finnčnej gramotnosti. a hranie rôznych investičných hier a hier podporujúcich finančnú gramotnosť.

 

  • Seminár  s pracovníkmi banky -  „Úver, sporenie, investovanie“ – seminár bude rozdelený na tri časti, pričom každú časť povedú zástupcovia inej bankovej inštitúcie. Náplňou tvorí prezentácia produktov, úverov, sporenia, investovania a využívania služieb elektronického bankovníctva. Ďalšou témou sú možnosti poistenia klienta v prípade jeho nečakanej insolventnosti (dlhodobá PN, úrazy, ....). Záver semináru venujeme porovnaniu bankových a nebankových subjektov s poukázaním na riziká investovania v nebankových inštitúciách.

 

  • Beseda s absolventami SOŠA  Trnava - „ Živnosť / podnikanie – ako začať“ –  tejto aktivity sa zúčastnia žiaci tretích ročníkov učebného odboru autoopravár a 3 absolventi, ktorí v súčasností podnikajú (prevádzkovanie servisov, predaj náhradných dielov...).

 

  • Vypracovanie metodických materiálov pre vyučovanie - znalosti a zručnosti získané počas vzdelávacích aktivít by mali pedagogickí zamestnanci následne využiť ako pomôcku pri tvorbe konkrétnych vlastných učebných materiálov.

 

Financovanie projektu:

MŠVVaŠ SR schválilo v plnej výške žiadosť o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2013, ktorú SOŠA Trnava predložila prostredníctvom zriaďovateľa – Trnavského samosprávneho kraja.Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Občianske združenie rodičov a priateľov školy pri SOŠ automobilovej Trnava.

 

10. september 2019


Stránky