Akcie v rámci Dňa župy

Dňa  4.10.2019 sa konal na našej škole Servisný deň pre širokú verejnosť a Deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníkov a ich rodičov. Tieto akcie boli súčasťou Dňa župy.

Servisného dňa, ktorý bol zameraný na kontrolu jednotlivých činností,  sa zúčastnilo 19 majiteľov motorových vozidiel. Medzi tieto činnosti boli zaradené diagnostika motora a príslušenstva, diagnostika bŕzd a tlmičov, kontrola podvozku a výfukového potrubia, kontrola vyváženia kolies, výmena prevádzkových náplní, nastavenie geometrie, nastavenie svetiel a výmena oleja a filtrov vozidiel. Výkon prác pre návštevníkov Servisného dňa na jednotlivých pracoviskách zabezpečovalo 6 majstrov odbornej výchovy, 17 žiakov a ďalšie činnosti s tým súvisiace 4 pracovníci SOŠA. Celkovo bolo vykonaných 59 činností na 19 vozidlách.

Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo 56 žiakov základných škôl a ich rodičia, ktorí si okrem prezentácie našej školy a zástupcov zamestnávateľov osobne prezreli aj pracoviská odborného výcviku a učebne teoretického vyučovania. Zaujímavosťou bolo, že mohli vidieť žiakov a majstrov vykonávať jednotlivé činnosti priamo pri motorových vozidlách zákazníkov.

8. október 2019


Rekonštrukcia a modernizácia SOŠ automobilová

 

Na základe predloženého projektu SOŠ automobilovou Trnava

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program uzatvoril so SOŠ automobilovou Trnava,Coburgova 7859/39.

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M442-223-14 pre projekt s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia SOŠ automobilová Trnava, Coburgova 7859/39“  s ITMS kódom  302021M442 zverejnenú v Centrálnom registri zmlúv dňa 20.augusta 2019, čím nadobudla účinnosť dňa 21. augusta 2019 v celkovej hodnote 1 175 425,92 Eur.

Cieľom projektu je modernizácia Strednej odbornej školy automobilovej Trnava, dovybavenie dielenských priestorov pre praktické vyučovanie modernými výučbovými technológiami, ako aj rekonštrukcia a modernizácia vnútorných a vonkajších priestorov budovy praktického vyučovania školy čím  sa umožní kvalitnejšie vzdelávanie zamerané na potreby praxe u budúcich zamestnávateľov, v prepojení na duálne vzdelávanie a výučbu v učebných odboroch nástrojár a autoopravár a študijných odboroch mechanik nastavovač a autotronik.

 

4. október 2019


Športová reprezentácia školy

 

Dňa 29. 9. 2019 sa konali Školské majstrovstvá okresu v Cezpoľnom behu. Družstvo našej školy v zložení: Bednárik Lukáš, Schmidt Patrik a Burza Jakub obsadilo pekné 3. miesto.

 

30. september 2019


Svetový deň finančnej gramotnosti

 

V stredu 18.9.2019 sa výbery žiakov IV.A, IV.B a II.AN triedy zúčastnili školskej aktivity Business Master pri príležitosti Svetového dňa finančnej gramotnosti. Na úvod tohto herno-vzdelávacieho dopoludnia si žiaci napísali kratučký test zameraný na témy, ktoré sú v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2. Týmto testom sme zdiagnostikovali úroveň vedomostí žiakov v oblasti finančnej gramotnosti. Po absolvovaní vstupného testu boli vytvorené 4 pracovné skupiny po 5 žiakov a nasledovných 120 minút patrilo nielen zábave, ale aj získavaniu nových informácií v danej problematike. Po 120 minútach si žiaci opäť napísali ten istý test čo na začiatku. Výsledok bol zaujímavý a milo nás  prekvapil, pretože úspešnosť testov narástla zo 61% na 93%, pričom niektorí žiaci dosiahli až 100% úspešnosť. Po sčítaní bodov z hry a výstupného testu sme dospeli k výsledkom a vyhlásili sme víťazov. Tretie miesto obsadil Tomáš Kalaš (IV.A), druhé miesto Pavol Vavro (II.AN) a prvé miesto získala jediná slečna Patrícia Némethyová (II.AN). Nielen víťazi, ale aj ostatní účastníci získali sladkú odmenu. Všetkým sa táto aktivita páčila a sľúbili, že sa zapoja aj nabudúce.

 

19. september 2019


Účelové cvičenie

 

Dňa 16. 9. 2019 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili účelového cvičenia v Kamennom mlyne. Žiaci absolvovali zdravotnícku prípravu, praktickú poradovú prípravu a naučili sa chrániť prírodu a pohybovať sa v nej. Jesenné počasie účastníkom prialo, a tak mohli stráviť v prírode príjemné chvíle.

 

17. september 2019


Stránky