Vzdelávanie pedagogických zamestnancov SOŠ automobilovej oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

V súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Podpora organizačného zabezpečenia  vzdelávania pedagogockých zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019 SOŠ automobilová vypracovala a úspešne zrealizovala projekt z oblasti finančnej gramotnosti:

 

Cieľ projektu:

Cieľ tohto projektu je zameraný na prehĺbenie a zvýšenie vedomostnej úrovne pedagogických pracovníkov, žiakov a rodičov v oblasti finančnej gramotnosti s prihliadnutím na  rešpektovanie prioritných tém výzvy, ktoré sú v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2 a nadobudnúť aktuálne znalosti a zručnosti efektívnejšie využívať dostupné prostriedky IKT vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov.

 

Aktivity projektu:

 

  • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov – do jednotlivých aktivít vzdelávania sa zapojí 12 učiteľov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov. Vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom vzdelávacích dní, ktoré povedú odborníci z  tretieho sektora. Vzdelávanie bude zamerané na témy v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2

 

  • Aktivity k svetovému dňu finančnej gramotnosti –  do tejto aktivity sa zapoja žiaci, učitelia a majstri odbornej výchovy v rámci celej školy. Činnosti budú zamerané na viaceré aktivity, ako sú : Tvorba nástenky, Diagnostika úrovne žiakov testovanie vedomostí a zručností žiakov z oblasti finnčnej gramotnosti. a hranie rôznych investičných hier a hier podporujúcich finančnú gramotnosť.

 

  • Seminár  s pracovníkmi banky -  „Úver, sporenie, investovanie“ – seminár bude rozdelený na tri časti, pričom každú časť povedú zástupcovia inej bankovej inštitúcie. Náplňou tvorí prezentácia produktov, úverov, sporenia, investovania a využívania služieb elektronického bankovníctva. Ďalšou témou sú možnosti poistenia klienta v prípade jeho nečakanej insolventnosti (dlhodobá PN, úrazy, ....). Záver semináru venujeme porovnaniu bankových a nebankových subjektov s poukázaním na riziká investovania v nebankových inštitúciách.

 

  • Beseda s absolventami SOŠA  Trnava - „ Živnosť / podnikanie – ako začať“ –  tejto aktivity sa zúčastnia žiaci tretích ročníkov učebného odboru autoopravár a 3 absolventi, ktorí v súčasností podnikajú (prevádzkovanie servisov, predaj náhradných dielov...).

 

  • Vypracovanie metodických materiálov pre vyučovanie - znalosti a zručnosti získané počas vzdelávacích aktivít by mali pedagogickí zamestnanci následne využiť ako pomôcku pri tvorbe konkrétnych vlastných učebných materiálov.

 

Financovanie projektu:

MŠVVaŠ SR schválilo v plnej výške žiadosť o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2013, ktorú SOŠA Trnava predložila prostredníctvom zriaďovateľa – Trnavského samosprávneho kraja.Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Občianske združenie rodičov a priateľov školy pri SOŠ automobilovej Trnava.

 

10. september 2019


Za vyznamenanie pochvala od riaditeľa školy

Záver júna sa nesie v znamení konca školského roka v spojení s odovzdávaním koncoročných vysvedčení.

Žiaci sa po desaťmesačnom úsilí dozvedia svoje hodnotenie.

Tak tomu bolo 28. Júna aj v III. A, kde si žiaci vysvedčenia prevzali z rúk Mgr. Stanislava Pravdu, povereného riaditeľa odboru školstva TTSK .Šiesti vyznamenaní žiaci si za výborné výsledky spolu s knižnou odmenou prevzali pochvalu od riaditeľa školy.

Mgr.Pravda zablahoželal  študentom k dosiahnutým výsledkom a poprial im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Slávnostné ukončenie šk.roka uzavrel príhovorom ING. Jozef Benedik zo spoločnosti ZF, ktorý študentom  zaželal príjemné prázdniny počas ktorých načerpajú veľa síl do posledného ročníka stredoškolského štúdia.

 

2. júl 2019


Trnava po anglicky

 

Žiaci I.AN a III.B sa zúčastnili prechádzky po Trnave. Pristavili sa pri rôznych historických pamiatkach a v angličtine si povedali ich názvy, stručný opis pamiatky ako aj krátku históriu. Získané vedomosti môžu uplatniť pri ústnej maturitnej skúške už na budúci školský rok.

 

2. júl 2019


Návšteva Domu hudby

 

Na jednej z najkrajších ulíc sídli rodný dom M. Schneidera  Trnavského. V priebehu 20.storočia sa stal domovom hudobného skladateľa. O jeho rodinnom živote, účinkovaní a tvorbe sme sa dozvedeli práve na tomto mieste. Žiaci našej školy navštívili Dom hudby, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí. Okrem tohto famózneho skladateľa sme mali možnosť vidieť americký národný  hudobný nástroj gitaru-Dobro, ktorú vytvorili súrodenci Dopjerovci zo Slovenska. Ďalšou našou zastávkou bol Oláhov seminár-múzeum knižnej kultúry, kde sme si pozreli expozíciu historickej kníhtlače ale aj výstavu Wiliama Schifera, ktorý sa zaujímal o prácu s viacerými technikami v oblasti sochárstva. Jeho tvorba nás milo prekvapila a preto sme si aj túto expozíciu so záujmom prezreli.

 

1. júl 2019


Spoznávame MTF  STU v Trnave

 

Dňa 26. 6. 2019 sa trieda III.A zúčastnila odbornej exkurzie na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave. Fakulta je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Program bol bohatý a veľmi zaujímavý. Najprv sme navštívili Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. S robotikou a 3 D virtuálnou realitou sme sa zoznámili v Ústave výrobných technológií. Veľmi zaujímavé boli aj Centrum excelentnosti a Ústav výskumu progresívnych technológií. Všetky prednášky a hlavne praktické ukážky nás veľmi zaujali. Niektorí sme aj začali uvažovať o štúdiu na tejto vysokej škole. Keďže sme sa v závere dozvedeli o akreditovaných študijných odboroch na fakulte a o možnosti štúdia, môžeme o tom do budúceho roka uvažovať.

 

1. júl 2019


Stránky