Pedagogickí zamestnanci SOŠ automobilovej v Trnave zapojení do projektu.

„Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1“

 

   Od septembra 2020 sa Stredná odborná škola automobilová v Trnave zapojila do projektu, ktorý má špecifický cieľ- v rámci vzdelávania pedagogických zamestnancov zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce.

 

   S týmto cieľom boli vytvorené z radov pedagogických zamestnancov pedagogické kluby, ktorých úlohou je zvyšovať a rozvíjať kľúčové kompetencie ,čím sa zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu a zároveň aj uplatniteľnosť absolventov školy na trhu práce.

 

   Klub učiteľov odborných predmetov je zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností o.i. vo finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Zdôraznená je potreba skvalitňovania pedagogickej práce tak, aby pedagogickí pracovníci boli schopní pružne  reagovať na rýchle zmeny v spoločnosti, aby využívaním IKT modernizovali vyučovací proces a žiakov oboznamovali s novými technológiami vo výrobe.

 

   Klub učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v autoopravárenských učebných a študijných odborov vyučovaných na SOŠ automobilovej v Trnave má za cieľ prehlbovať vedomosti a zručnosti v IKT .Výmenou skúseností medzi jednotlivými učiteľmi sa zvýšia zručnosti medzi ostatnými vyučujúcimi. Prepojením spolupráce sa bude sledovať predovšetkým zlepšenie dosahovaných výsledkov u žiakov.

 

   Klub odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy pre výučbu odborného výcviku  strojárskych učebných a študijných odborov vyučovaných na SOŠ automobilovej v sa zameriava na výmenu skúseností učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy pri využívaní moderných vyučovacích postupov  a metód, ktoré podporujú inovácie vo výuke strojárskych odborov.

 

   Klub odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy pre výučbu odborného výcviku autoopravárenských učebných a študijných odborov vyučovaných na SOŠ automobilovej v Trnave sa z dôvodu neustálej modernizácie a tým aj uplatňovaním nových výrobných postupov zameriava na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v IKT zručnostiach. Vyššia  vedomostná úroveň žiakov je dosiahnuteľná pri využívaní výpočtovej techniky a diagnostických prístrojov vo vyučovacom procese.

 

   Predmet anglický jazyk v praxi je zameraný na zvyšovanie jazykových zručností. V rámci inovácie školského vzdelávacieho programu bol do učebného plánu nadstavbového štúdia v študijnom odbore 2493L zaradený predmet , tzv. extra hodiny, v ktorom si žiaci osvojujú odbornú terminológiu vo svojom odbore tak, aby mohli bežne komunikovať aj s anglicky hovoriacim klientom, prípadne spolupracovať so zahraničnou firmou, čím sa zvýši ich uplatniteľnosť na trhu práce.

 

    Garantom projektu je Ing. Jozef Ormandy, ktorý oceňuje iniciatívu svojich pedagogických zamestnancov zvyšovať si svoje odborné kompetencie, podieľať sa na skvalitňovaní vzdelávania žiakov a zároveň tak naďalej šíriť dobré meno školy.

 

   Zapojenie sa do projektu sa ukázalo dobrým rozhodnutím aj teraz, v období dištančného vzdelávania.

22. november 2020


Participatívny rozpočet SOŠ automobilová

 

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu vyhláseného Trnavským samosprávnym krajom pod názvom Participatívny rozpočet. Školský parti rozpočet je vzdelávacím nástrojom nielen pre učiteľov ale aj žiakov. Projekt umožňuje prakticky si vyskúšať a precvičiť vedomosti získané vo výučbe. Školská verzia participatívneho rozpočtu nie je finančne, časovo ani administratívne príliš náročná. Mala by byť zábavná a motivačná aby sa  žiaci dokázali  realizovať. Proces školského parti rozpočtu bude mať 7 fáz (príprava, navrhovanie, schvaľovanie, kampaň, hlasovanie, výsledky, realizácia). Žiaci by mali prirodzene získavať skúsenosti a v praxi sledovať  že ich aktivita, preferencie a názor vedú ku konkrétnemu riešeniu. Aby sme sa pripravili na získavanie a spracovanie návrhov so žiakmi, v niektorých triedach sme si zahrali spoločenskú hru „Nie je mesto ako mesto“, ktorá žiakov previedla jednotlivými fázami participatívneho rozpočtu. Po tejto hre sme si sadli spolu s niektorými žiakmi a vypracovali  pravidlá, ktoré hovoria nielen o úlohách ale aj termínoch ich splnenia. Na základe termínov sme si pripravili časovú os, ktorou sa budeme riadiť počas celého projektu.  Všetky informácie spojené s týmto projektom budeme poskytovať nielen žiakom, ale aj rodičom prostredníctvom webovej stránky školy, školského rozhlasu alebo násteniek vo vestibule.

 

 

10. september 2020


Otvorili sme jubilejný päťdesiaty školský rok

   2. septembra 2020 sa opäť otvorili brány našej školy, aby sme po letných prázdninách privítali našich žiakov. Tento školský rok je ovenčený prívlastkom jubilejný, veď kroniku našej školy sme začali písať už na päťdesiatej strane.

   Naša škola vznikla s cieľom riešiť potrebu výchovy kvalifikovanej mládeže, keďže dovtedajšie závodné školy práce už nevyhovovali. 1. september 1971 bol dobrým začiatkom v ére modernizácie odborného školstva, ktoré za tých takmer 50 rokov prešlo postupným vývojom. Dôkazom životaschopnosti Strednej odbornej školy automobilovej v Trnave je 397 žiakov, z toho sedem dievčat, ktorých sme privítali v školskom roku 2020/2021.

   Do prvého ročníka v tomto školskom roku nastúpilo 117 žiakov. V dvoch triedach budú študovať tí, ktorí majú záujem o úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch mechanik nastavovač a autotronik. Dve triedy zaplnili žiaci, ktorí majú vzťah viac k manuálnej práci a v centre ich pozornosti sú autá a práca autoopravára.

   Žiaci vyšších ročníkov doplnili celkový počet tried denného štúdia na 16. V dištančnom štúdiu si vzdelanie budú dopĺňať žiaci v jednej triede.

   Ciele školy sú rovnaké ako pri jej vzniku - výchova kvalifikovanej mládeže. Nech je tento jubilejný školský rok úspešný pre všetkých žiakov a takmer 60 pracovníkov školy.

 

2. september 2020


Navrhovanie – zber nápadov

 

V čase od 26.2. do 6.3.2020 prebehol v triedach zber nápadov, pri ktorom nám pomohli aj niektorí triedni učitelia. Žiaci, ktorí prišli s nápadmi, mohli využiť pracovný hárok „Môj nápad“, do ktorého tieto svoje nápady zapísali. V dvoch triedach využili aj metódu brainstorming, ktorou vymysleli okolo 30 nápadov a hlasovaním vybrali tie najlepšie. Cieľom tejto fázy bolo zozbierať pre parti rozpočet návrhy, z ktorých na celoškolskom workshope žiaci vyberú tie najvhodnejšie pre projekty, ktoré ďalej postúpia vedeniu školy na zhodnotenie a schválenie. Celoškolský workshop sa mal konať 19. 3. 2020, ale vzhľadom na vzniknutú situáciu sa termín prekladá na neurčito.

 

6. február 2020


Prírodné vedy a trvalo udržateľný rozvoj

 

Dňa 5.2.2020 sa žiaci našej školy zúčastnili workshopov: Prírodné vedy a trvalo udržateľný rozvoj, ktoré pre stredné školy organizovala Fakulta prírodných vied UCM v Trnave v rámci otvorených dverí. V rámci workshopov boli realizované zaujímavé demonštračné experimenty a prezentácie s aktívnym zapojením žiakov a študentov prostredníctvom stánkov zameraných na oblasť aplikovanej informatiky, aplikovanej biológie, aplikovanej chémie, biomedicínskej chémie, biotechnológií a ochrany a obnovy životného prostredia. Taktiež prebehla  súťaž o zaujímavé ceny. Hlavný cieľ workshopu úzko súvisel s aktuálne riešeným projektom v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika s názvom "Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach", kde okrem propagácie prírodovedno-technických odborov je jedným z cieľov aj zvýšiť spoluprácu vysokých škôl so strednými školami, a to najmä v kontexte zvyšovania kvality praktických (laboratórnych) zručností žiakov a študentov stredných škôl.  Workshopy boli spojené s prezentáciou krátkych dokumentárnych filmov z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti, a to vďaka spolupráci s filmovým festivalom EKOTOPFILM (https://www.ekotopfilm.sk).Naším cieľom bolo ponúknuť žiakom prehľad ako môžu získať znalosti a vedomosti aj v týchto oblastiach. Doktorandi sa žiakom venovali, mali k nim osobitný prístup. Naši žiaci navštevujú technickú školu, no prejavovali záujem aj o prírodné vedy. Najviac ich zaujal workshop na katedre aplikovanej informatiky.

 

5. február 2020


Stránky