Otvorili sme jubilejný päťdesiaty školský rok

   2. septembra 2020 sa opäť otvorili brány našej školy, aby sme po letných prázdninách privítali našich žiakov. Tento školský rok je ovenčený prívlastkom jubilejný, veď kroniku našej školy sme začali písať už na päťdesiatej strane.

   Naša škola vznikla s cieľom riešiť potrebu výchovy kvalifikovanej mládeže, keďže dovtedajšie závodné školy práce už nevyhovovali. 1. september 1971 bol dobrým začiatkom v ére modernizácie odborného školstva, ktoré za tých takmer 50 rokov prešlo postupným vývojom. Dôkazom životaschopnosti Strednej odbornej školy automobilovej v Trnave je 397 žiakov, z toho sedem dievčat, ktorých sme privítali v školskom roku 2020/2021.

   Do prvého ročníka v tomto školskom roku nastúpilo 117 žiakov. V dvoch triedach budú študovať tí, ktorí majú záujem o úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch mechanik nastavovač a autotronik. Dve triedy zaplnili žiaci, ktorí majú vzťah viac k manuálnej práci a v centre ich pozornosti sú autá a práca autoopravára.

   Žiaci vyšších ročníkov doplnili celkový počet tried denného štúdia na 16. V dištančnom štúdiu si vzdelanie budú dopĺňať žiaci v jednej triede.

   Ciele školy sú rovnaké ako pri jej vzniku - výchova kvalifikovanej mládeže. Nech je tento jubilejný školský rok úspešný pre všetkých žiakov a takmer 60 pracovníkov školy.