Participatívny rozpočet SOŠ automobilová

 

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu vyhláseného Trnavským samosprávnym krajom pod názvom Participatívny rozpočet. Školský parti rozpočet je vzdelávacím nástrojom nielen pre učiteľov ale aj žiakov. Projekt umožňuje prakticky si vyskúšať a precvičiť vedomosti získané vo výučbe. Školská verzia participatívneho rozpočtu nie je finančne, časovo ani administratívne príliš náročná. Mala by byť zábavná a motivačná aby sa  žiaci dokázali  realizovať. Proces školského parti rozpočtu bude mať 7 fáz (príprava, navrhovanie, schvaľovanie, kampaň, hlasovanie, výsledky, realizácia). Žiaci by mali prirodzene získavať skúsenosti a v praxi sledovať  že ich aktivita, preferencie a názor vedú ku konkrétnemu riešeniu. Aby sme sa pripravili na získavanie a spracovanie návrhov so žiakmi, v niektorých triedach sme si zahrali spoločenskú hru „Nie je mesto ako mesto“, ktorá žiakov previedla jednotlivými fázami participatívneho rozpočtu. Po tejto hre sme si sadli spolu s niektorými žiakmi a vypracovali  pravidlá, ktoré hovoria nielen o úlohách ale aj termínoch ich splnenia. Na základe termínov sme si pripravili časovú os, ktorou sa budeme riadiť počas celého projektu.  Všetky informácie spojené s týmto projektom budeme poskytovať nielen žiakom, ale aj rodičom prostredníctvom webovej stránky školy, školského rozhlasu alebo násteniek vo vestibule.