Pedagogickí zamestnanci SOŠ automobilovej v Trnave zapojení do projektu.

„Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1“

 

   Od septembra 2020 sa Stredná odborná škola automobilová v Trnave zapojila do projektu, ktorý má špecifický cieľ- v rámci vzdelávania pedagogických zamestnancov zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce.

 

   S týmto cieľom boli vytvorené z radov pedagogických zamestnancov pedagogické kluby, ktorých úlohou je zvyšovať a rozvíjať kľúčové kompetencie ,čím sa zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu a zároveň aj uplatniteľnosť absolventov školy na trhu práce.

 

   Klub učiteľov odborných predmetov je zameraný na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností o.i. vo finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Zdôraznená je potreba skvalitňovania pedagogickej práce tak, aby pedagogickí pracovníci boli schopní pružne  reagovať na rýchle zmeny v spoločnosti, aby využívaním IKT modernizovali vyučovací proces a žiakov oboznamovali s novými technológiami vo výrobe.

 

   Klub učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v autoopravárenských učebných a študijných odborov vyučovaných na SOŠ automobilovej v Trnave má za cieľ prehlbovať vedomosti a zručnosti v IKT .Výmenou skúseností medzi jednotlivými učiteľmi sa zvýšia zručnosti medzi ostatnými vyučujúcimi. Prepojením spolupráce sa bude sledovať predovšetkým zlepšenie dosahovaných výsledkov u žiakov.

 

   Klub odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy pre výučbu odborného výcviku  strojárskych učebných a študijných odborov vyučovaných na SOŠ automobilovej v sa zameriava na výmenu skúseností učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy pri využívaní moderných vyučovacích postupov  a metód, ktoré podporujú inovácie vo výuke strojárskych odborov.

 

   Klub odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy pre výučbu odborného výcviku autoopravárenských učebných a študijných odborov vyučovaných na SOŠ automobilovej v Trnave sa z dôvodu neustálej modernizácie a tým aj uplatňovaním nových výrobných postupov zameriava na prehlbovanie vedomostí a výmenu skúseností v IKT zručnostiach. Vyššia  vedomostná úroveň žiakov je dosiahnuteľná pri využívaní výpočtovej techniky a diagnostických prístrojov vo vyučovacom procese.

 

   Predmet anglický jazyk v praxi je zameraný na zvyšovanie jazykových zručností. V rámci inovácie školského vzdelávacieho programu bol do učebného plánu nadstavbového štúdia v študijnom odbore 2493L zaradený predmet , tzv. extra hodiny, v ktorom si žiaci osvojujú odbornú terminológiu vo svojom odbore tak, aby mohli bežne komunikovať aj s anglicky hovoriacim klientom, prípadne spolupracovať so zahraničnou firmou, čím sa zvýši ich uplatniteľnosť na trhu práce.

 

    Garantom projektu je Ing. Jozef Ormandy, ktorý oceňuje iniciatívu svojich pedagogických zamestnancov zvyšovať si svoje odborné kompetencie, podieľať sa na skvalitňovaní vzdelávania žiakov a zároveň tak naďalej šíriť dobré meno školy.

 

   Zapojenie sa do projektu sa ukázalo dobrým rozhodnutím aj teraz, v období dištančného vzdelávania.