Prírodné vedy a trvalo udržateľný rozvoj

 

Dňa 5.2.2020 sa žiaci našej školy zúčastnili workshopov: Prírodné vedy a trvalo udržateľný rozvoj, ktoré pre stredné školy organizovala Fakulta prírodných vied UCM v Trnave v rámci otvorených dverí. V rámci workshopov boli realizované zaujímavé demonštračné experimenty a prezentácie s aktívnym zapojením žiakov a študentov prostredníctvom stánkov zameraných na oblasť aplikovanej informatiky, aplikovanej biológie, aplikovanej chémie, biomedicínskej chémie, biotechnológií a ochrany a obnovy životného prostredia. Taktiež prebehla  súťaž o zaujímavé ceny. Hlavný cieľ workshopu úzko súvisel s aktuálne riešeným projektom v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika s názvom "Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach", kde okrem propagácie prírodovedno-technických odborov je jedným z cieľov aj zvýšiť spoluprácu vysokých škôl so strednými školami, a to najmä v kontexte zvyšovania kvality praktických (laboratórnych) zručností žiakov a študentov stredných škôl.  Workshopy boli spojené s prezentáciou krátkych dokumentárnych filmov z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti, a to vďaka spolupráci s filmovým festivalom EKOTOPFILM (https://www.ekotopfilm.sk).Naším cieľom bolo ponúknuť žiakom prehľad ako môžu získať znalosti a vedomosti aj v týchto oblastiach. Doktorandi sa žiakom venovali, mali k nim osobitný prístup. Naši žiaci navštevujú technickú školu, no prejavovali záujem aj o prírodné vedy. Najviac ich zaujal workshop na katedre aplikovanej informatiky.