Autotronik : 2495 K

Názov odboru

Autotronik

Číslo odboru

2495 K

Forma a typ štúdia

denné štúdium pre absolventov ZŠ

Dĺžka štúdia

4 roky

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

maturitné vysvedčenie, výučný list

Dosiahnutý stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A

Praktické vyučovanie

v dielenských priestoroch školy zameraných na diagnostiku, montáž a opravy cestných motorových vozidiel, prípadne na ďalších autoopravárenských zmluvných pracoviskách v celom regióne

Pracovné uplatnenie absolventa

kvalifikovaný odborný pracovník, pripravený na výkon najnáročnejších činností  v oblasti údržby, opravy, ale najmä diagnostiky stavu cestných motorových vozidiel, prijímací technik, servisný poradca, predajca vozidiel

Ďalšie vzdelávanie

- pomaturitné štúdium

- štúdium na vysokej škole technického zamerania