Dopravná prevádzka : 3757 L

Názov odboru

Dopravná prevádzka

Číslo odboru

3757 L

Forma a typ štúdia

denné nadstavbové štúdium pre absolventov 3-ročných učebných odborov

Dĺžka štúdia

2 roky

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

maturitné vysvedčenie

Dosiahnutý stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A

Pracovné uplatnenie absolventa

- v dopravných spoločnostiach ako plnekvalifikovaní vodiči vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave
- v manažmente a riadení kolektívu
- v logistike podniku rôzneho odborného zamerania

Ďalšie vzdelávanie

štúdium na VŠ technického zamerania, pomaturitné štúdium

 

Dopravná prevádzka - cestná a mestská dopravaDopravná prevádzka - cestná a mestská dopravaDopravná prevádzka - cestná a mestská doprava