Mechanik mechatronik : 2679 K

Názov odboru

Mechanik mechatronik

Číslo odboru

2679 K

Forma a typ štúdia

denné štúdium pre absolventov ZŠ, vhodný pre chlapcov a dievčatá

Dĺžka štúdia

4 roky

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

maturitné vysvedčenie, výučný list

Dosiahnutý stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A

Praktické vyučovanie

žiaci 2., 3. a 4. ročníka absolvujú odborný výcvik v spoločnosti ZF Slovakia a.s. a PCA Slovakia spol. s r.o.

Pracovné uplatnenie absolventa

Absolvent študijného odboru 2679 K mechanik mechatronik je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní elektrických, elektropneumatických a hydraulických pohonoch, riadiacej a regulačnej technike, automatizovaných výrobných systémov a počítačom riadených moderných technológií.

Ďalšie vzdelávanie

- odborné kurzy a školenia

- pomaturitné štúdium

- štúdium na vysokej škole technického zamerania