Mechanik nastavovač: 2411 K

Názov odboru

Mechanik nastavovač

Číslo odboru

2411 K

Forma a typ štúdia

denné štúdium pre absovelntov ZŠ, vhodný pre chlapcov a dievčatá

Dĺžka štúdia

4 roky

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

maturitné vysvedčenie, výučný list

Dosiahnutý stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A

Praktické vyučovanie

žiaci v 3. a 4. ročníku absolvujú odborný výcvik v spoločnostiach ZF SACHS Slovakia, a.s. , Toma industries, s.r.o. , prípadne v dalších zmluvných pracoviskách

Pracovné uplatnenie absolventa

samostatne zárobkovo činná osoba v oblasti strojárskej výroby - živnostník; obsluha číslicovo riadených CNC obrábacích strojov a centier vrátane ich programovania; obsluha konvenčných obrábacích strojov

Ďalšie vzdelávanie

- pomaturitné štúdium
- štúdium na vysokej škole technického zamerania
ZF slovakia ponúka študentom

Základný nárok žiaka na podnikové štipendium je:

 

Ročník Teoretické vyučovanie Praktické vyučovanie
Prvý

50,-€

50,-€

Druhý

75,-€

75,-€

Tretí

100,-€

100,-€

Štvrtý 125,-€ 125,-€
     

Reálna výška vyplácaného štipendia je závislá od dosiahnutých študijných výsledkov za sledované obdobie.

 

- bezplatné stravovanie počas odborného výcviku

- bezplatné pracovné odevy a obuv

- po úspešnom ukončení štúdia garancia pracovného pomeru študentom,ktorí dosiahnu na poslednom vysvedčení priemer do 2,00

 

http://sosatt.sk/sites/default/files/data_studium/1_0.jpghttp://sosatt.sk/sites/default/files/data_studium/3_0_0.jpg