Nástrojár : 2423 H

Názov odboru

Nástrojár

Číslo odboru

2423 H

Forma a typ štúdia

denné štúdium pre absolventov ZŠ

Dĺžka štúdia

3 roky

Spôsob ukončenia štúdia

záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

výučný list

Dosiahnutý stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie, ISCED 3C

Praktické vyučovanie

v dielenských priestoroch školy so zameraním na ručné a strojové spracovanie materiálov, prípadne na zmluvných pracoviskách iných subjektov

Pracovné uplatnenie absolventa

samostatne zárobkovo činná osoba v oblasti stroj. výroby , ručné a strojové spracovanie súčiastok, montáž, demontáž a opravy strojov a zariadení,výroba nástrojov a náradia vrátane povrchovej úpravy

Ďalšie vzdelávanie

2-ročné denné nadstavbové štúdium na našej škole v odbore:
2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
 
ZF slovakia ponúka študentom

Základný nárok žiaka na podnikové štipendium je:

 

Ročník Teoretické vyučovanie Praktické vyučovanie
Prvý

50,-€

50,-€

Druhý

75,-€

75,-€

Tretí

100,-€

100,-€

     

Reálna výška vyplácaného štipendia je závislá od dosiahnutých študijných výsledkov za sledované obdobie.

 

- bezplatné stravovanie počas odborného výcviku,

- bezplatné pracovné odevy a obuv,

- po úspešnom ukončení štúdia garancia pracovného pomeru študentom,ktorí dosiahnu na poslednom vysvedčení priemer do 2,00.

Strojný mechanikStrojný mechanikStrojný mechanik