Predaj a servis vozidiel : 2493 L

Názov odboru

Predaj a servis vozidiel

Číslo odboru

2493 L

Forma a typ štúdia

denné nadstavbové štúdium pre absolventov 3-ročných učebných odborov

Dĺžka štúdia

2 roky

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

maturitné vysvedčenie

Dosiahnutý stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A

Praktické vyučovanie

odborná prax na pracoviskách iných organizácií

Pracovné uplatnenie absolventa

prevádzkach autoservisov na pracovnej pozícii prijímací technik, predajca automobilov a logistik náhradných dielov

Ďalšie vzdelávanie

štúdium na VŠ technického zamerania, pomaturitné štúdium

 

Predaj a servis vozidielPredaj a servis vozidielPredaj a servis vozidiel