Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení : 2414 L 01

Názov odboru

Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

Číslo odboru

2414 L 01

Forma a typ štúdia

denné štúdium pe absolventov 3-ročných učebných odborov

Dĺžka štúdia

2 roky

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

maturitné vysvedčenie

Dosiahnutý stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A

Pracovné uplatnenie absolventa

samostatný pracovník v oblasti manažmentu a riadenia malých a stredne veľkých pracovných kolektívov vo výrobe

Ďalšie vzdelávanie

štúdium na VŠ technického zamerania, pomaturitné štúdium

 

Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadeníStrojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadeníStrojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení