Rekonštrukcia a modernizácia SOŠ automobilová

 

Na základe predloženého projektu SOŠ automobilovou Trnava

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program uzatvoril so SOŠ automobilovou Trnava,Coburgova 7859/39.

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M442-223-14 pre projekt s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia SOŠ automobilová Trnava, Coburgova 7859/39“  s ITMS kódom  302021M442 zverejnenú v Centrálnom registri zmlúv dňa 20.augusta 2019, čím nadobudla účinnosť dňa 21. augusta 2019 v celkovej hodnote 1 175 425,92 Eur.

Cieľom projektu je modernizácia Strednej odbornej školy automobilovej Trnava, dovybavenie dielenských priestorov pre praktické vyučovanie modernými výučbovými technológiami, ako aj rekonštrukcia a modernizácia vnútorných a vonkajších priestorov budovy praktického vyučovania školy čím  sa umožní kvalitnejšie vzdelávanie zamerané na potreby praxe u budúcich zamestnávateľov, v prepojení na duálne vzdelávanie a výučbu v učebných odboroch nástrojár a autoopravár a študijných odboroch mechanik nastavovač a autotronik.

 

4. október 2019