Vzdelávanie pedagogických zamestnancov SOŠ automobilovej oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

V súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Podpora organizačného zabezpečenia  vzdelávania pedagogockých zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019 SOŠ automobilová vypracovala a úspešne zrealizovala projekt z oblasti finančnej gramotnosti:

 

Cieľ projektu:

Cieľ tohto projektu je zameraný na prehĺbenie a zvýšenie vedomostnej úrovne pedagogických pracovníkov, žiakov a rodičov v oblasti finančnej gramotnosti s prihliadnutím na  rešpektovanie prioritných tém výzvy, ktoré sú v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2 a nadobudnúť aktuálne znalosti a zručnosti efektívnejšie využívať dostupné prostriedky IKT vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov.

 

Aktivity projektu:

 

  • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov – do jednotlivých aktivít vzdelávania sa zapojí 12 učiteľov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov. Vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom vzdelávacích dní, ktoré povedú odborníci z  tretieho sektora. Vzdelávanie bude zamerané na témy v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2

 

  • Aktivity k svetovému dňu finančnej gramotnosti –  do tejto aktivity sa zapoja žiaci, učitelia a majstri odbornej výchovy v rámci celej školy. Činnosti budú zamerané na viaceré aktivity, ako sú : Tvorba nástenky, Diagnostika úrovne žiakov testovanie vedomostí a zručností žiakov z oblasti finnčnej gramotnosti. a hranie rôznych investičných hier a hier podporujúcich finančnú gramotnosť.

 

  • Seminár  s pracovníkmi banky -  „Úver, sporenie, investovanie“ – seminár bude rozdelený na tri časti, pričom každú časť povedú zástupcovia inej bankovej inštitúcie. Náplňou tvorí prezentácia produktov, úverov, sporenia, investovania a využívania služieb elektronického bankovníctva. Ďalšou témou sú možnosti poistenia klienta v prípade jeho nečakanej insolventnosti (dlhodobá PN, úrazy, ....). Záver semináru venujeme porovnaniu bankových a nebankových subjektov s poukázaním na riziká investovania v nebankových inštitúciách.

 

  • Beseda s absolventami SOŠA  Trnava - „ Živnosť / podnikanie – ako začať“ –  tejto aktivity sa zúčastnia žiaci tretích ročníkov učebného odboru autoopravár a 3 absolventi, ktorí v súčasností podnikajú (prevádzkovanie servisov, predaj náhradných dielov...).

 

  • Vypracovanie metodických materiálov pre vyučovanie - znalosti a zručnosti získané počas vzdelávacích aktivít by mali pedagogickí zamestnanci následne využiť ako pomôcku pri tvorbe konkrétnych vlastných učebných materiálov.

 

Financovanie projektu:

MŠVVaŠ SR schválilo v plnej výške žiadosť o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2013, ktorú SOŠA Trnava predložila prostredníctvom zriaďovateľa – Trnavského samosprávneho kraja.Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Občianske združenie rodičov a priateľov školy pri SOŠ automobilovej Trnava.

 

10. september 2019

Grafické systémy

Grafické systémy – meniče AC/DC a pulzová šírková modulácia signálu v pohonoch automobilov

 

V súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu grafických systémov na rok 2013 vypracoval kolektív pracovníkov školy pod vedením PaedDr. Ivana Kováčika – zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie projekt zameraný na podporu teoretického a praktického vyučovania formou výukového softwérového vybavenia.

 

Cieľ projektu:

- Zvýšenie odborných kompetencií žiakov a pedagogických zamestnancov školy rozšírením vybavenia odborných učební o kurzy AC/DC meniče hybridných motorov a pulzovej šírkovej modulácie signálov.

- Skvalitnenie odbornej prípravy žiakov v učebnom odbore autoopravár v zameraniach mechanik a elektrikár.

- Využívanie moderného výukového softwéru na výuku pre vozidlá s hybridnými motormi v súlade s požiadavkami potenciálnych zamestnávateľov absolventov školy.

 

Implementácia a časový harmonogram:

- Dodávateľ softwérového vybavenia preškolí formou workshopu učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.

- Kurzy budú zapracované do tematických plánov učebného odboru autoopravár v zameraní mechanik a elektrikár.

- Výuka žiakov pomocou grafických systémov v kurzoch AC/DC meniče hybridných motorov a pulzovej šírkovej modulácie signálu začne od šk. roku 2013/2014 počnúc 2. ročníkom.

 

Financovanie projektu:

MŠVVaŠ SR schválilo v plnej výške žiadosť o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2013, ktorú SOŠA Trnava predložila prostredníctvom zriaďovateľa – Trnavského samosprávneho kraja.

Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Občianske združenie rodičov a priateľov školy pri SOŠ automobilovej Trnava.

 

4. jún 2013