Grafické systémy

Grafické systémy – meniče AC/DC a pulzová šírková modulácia signálu v pohonoch automobilov

 

V súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu grafických systémov na rok 2013 vypracoval kolektív pracovníkov školy pod vedením PaedDr. Ivana Kováčika – zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie projekt zameraný na podporu teoretického a praktického vyučovania formou výukového softwérového vybavenia.

 

Cieľ projektu:

- Zvýšenie odborných kompetencií žiakov a pedagogických zamestnancov školy rozšírením vybavenia odborných učební o kurzy AC/DC meniče hybridných motorov a pulzovej šírkovej modulácie signálov.

- Skvalitnenie odbornej prípravy žiakov v učebnom odbore autoopravár v zameraniach mechanik a elektrikár.

- Využívanie moderného výukového softwéru na výuku pre vozidlá s hybridnými motormi v súlade s požiadavkami potenciálnych zamestnávateľov absolventov školy.

 

Implementácia a časový harmonogram:

- Dodávateľ softwérového vybavenia preškolí formou workshopu učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.

- Kurzy budú zapracované do tematických plánov učebného odboru autoopravár v zameraní mechanik a elektrikár.

- Výuka žiakov pomocou grafických systémov v kurzoch AC/DC meniče hybridných motorov a pulzovej šírkovej modulácie signálu začne od šk. roku 2013/2014 počnúc 2. ročníkom.

 

Financovanie projektu:

MŠVVaŠ SR schválilo v plnej výške žiadosť o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2013, ktorú SOŠA Trnava predložila prostredníctvom zriaďovateľa – Trnavského samosprávneho kraja.

Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Občianske združenie rodičov a priateľov školy pri SOŠ automobilovej Trnava.

 

4. jún 2013