ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SCANIA

SCANIA SLOVAKIA s.r.o.

 

Scania Slovakia s.r.o. je úspešným, priamym zastúpením švédskej značky Scania na Slovensku. Zaoberáme sa predajom nákladných vozidiel, autobusov a špeciálnych vozidiel. Poskytujeme profesionálne servisné služby vo vlastných servisoch na Slovensku.

Nájdete nás v Senci, Žiline, Nových Zámkoch, Zvolene, Poprade a v Ličartovciach.

Viac o nás na https://www.scania.sk. www.mladiprofesionali.sk

 

VIDEO o možnosti štúdia v štipendijnom programe SCANIA: tu

 

ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM

 

Scania v spolupráci s partnerskou SOŠ automobilovou v Trnave ponúka štipendijný program, ktorý je určený pre žiakov 9. ročníkov ZŠ, ktorí majú záujem o štúdium v učebnom odbore autoopravár - mechanik (kód odboru 2487H 01). Do učebného odboru sú žiaci prijímaní bez absolvovania prijímacích skúšok.

 

ZÍSKAJ SKVELÚ PROFESIJNÚ A FINANČNÚ PODPORU!

 

- Mesačné štipendium až do výšky 120 EUR

- Naviac ročné štipendium až do výšky 600 EUR ako BONUS

- Celodenná strava ZDARMA

- Ubytovanie v Trnave ZDARMA

- Mesačný príspevok na dopravu až do výšky 50 EUR podľa vzdialenosti bydliska

- Možnosť stáže vo výrobnom závode Scania vo Švédsku

- Zabezpečenie platenej brigády počas prázdnin

- Poskytovanie pracovných odevov

- Nástupný BONUS 300 EUR pri uzavretí pracovného pomeru po absolvovaní štúdia

 

ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM A MOŽNOSTI UPLATNENIA

 

- Profesionálne vzdelávanie pod záštitou inštruktorov, špeciálne vyškolených podľa štandardov Scania

- Prax od druhého ročníka - každý druhý týždeň v jednom zo 6-tich servisov,

   ktorý sa nachádza v blízkosti Tvojho bydliska (týždeň štúdia v Trnave, týždeň praxe v Tvojom bydlisku)

- Práca s najnovšími technológiami a profesionálnym Scania vybavením

- Uplatnenie získaných znalostí a zručností v medzinárodnom prostredí sveta Scania

- Vodičský preukaz skupiny B - ZDARMA

- Štúdium anglického jazyka

- Po úspešnom absolvovaní štúdia ponúkame možnosť pracovného uplatnenia v jednom zo servisov Scania.

 

Prihlášky na štipendijný program môžete zasielať:

                                                                                   Scania Slovakia s.r.o.

                                                                                Personálne oddelenie

                                                                                Diaľničná cesta 4570/2A 903 01 Senec

                                                                                telefón: +421 2 482 08 394      e-mail: mps@scania.sk

 

 

 

TENTO PROJEKT SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU A EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE

 

 

Odkaz na riadiaci orgán: www.minedu.sk

Odkaz naESF a EFRR: www.esf.gov.sk

 

 

ČO JE DUÁLNE VZDELÁVANIE:

 

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa  vyznačuje  úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi:

 

- zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu  žiaka

- zamestnávateľom a školou. uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka.

 

Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie.

 

DUAL POINT

 

Pre viac informácií o duálnom vzdelávaní  bolo zriadených 7 Duál Pointov a Centrum orientácie. Ich úlohou  je vytvoriť jednotný priestor a informačný zdroj o systéme duálneho vzdelávania, o učebných a študijných odboroch, prepájať základné školy, stredné odborné školy, zamestnávateľov, žiakov a rodičov na jednom mieste. 

 

 

adresa

 

email

   kontaktná osoba

DUÁL POINT Trnava

Koniarekova 17

917 01 Trnava

dualpointtt@siov.sk

   Ing. Jana Grychníková

CENTRUN ORIENTÁCIE

Dvorčianska 629

949 05 Nitra

centrumorientacie@siov.sk

   Ing. Ján Maniaček

 

 

PREČO DUÁLNE VZDELÁVANIE:

 

     - nadobudnutie praxe a kvalifikácie priamo u zamestnávateľa

     -  plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce

     -  osvojenie si pracovných návykov priamo u zamestnávateľa 

     - žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie

     -  finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom

     - úzka spolupráca podniku, školy a žiaka     

     - získanie pracovnej zmluvy so zamestnávateľom

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCIÍ ŠTÚDIA V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA:

 

Od prvého ročníka majú  naši žiaci možnosť  pripravovať sa v rámci praktického vyučovania na povolanie pre konkrétneho zamestnávateľa, s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.

Konkrétne  podmienky vzdelávania a následného pracovného uplatnenia bude zamestnávateľ špecifikovať v učebnej zmluve, ktorú žiak /zákonný zástupca žiaka/ uzatvorí so zamestnávateľom.

Teoretické vyučovanie bude žiakom poskytované v na našej škole a  praktické vyučovanie - formou odborného výcviku bude žiakom poskytované v prevádzkach jednotlivých  zamestnávateľov v dňoch  podľa rozvrhu hodín na príslušný školský rok.

 

 

Partneri v systéme duálneho vzdelávania (SDV) v šk. roku 2019/2020

  

   V súlade s §16 zákona NR č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorila SOŠ automobilová Trnava zmluvu o duálnom vzdelávaní v školskom roku 2019/2020 s nasledovnými partnermi:

 

AUTO – IMPEX spol. s r. o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava, prevádzka Trstínska cesta 28, 917 01 Trnava

ZF SLOVAKIA a.s. – Strojárenská 2, 917 02 Trnava

PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia – Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava

BestDrive Contitrade Slovakia s.r.o. - Terézie Vansovej 1054,  020 01 Púchov

KNOTT spol. s  r.o., - Dolná 142, 900 01 Modra

Antolin spol. s r.o.,  - Trstínska cesta 8, 917 01 Trnava

 

 

Bližšie informácie o organizácii štúdia v SDV, možnostiach pracovného uplatnenia, hmotnom a finančnom zabezpečení žiaka počas odbornej prípravy  sú uvedené nižšie.

 

PARTNERI V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

 

ANTOLIN spol. s r.o.

Trstínska cesta 8,

917 01 Trnava

 

Možnosť pracovného uplatnenia:

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v  4 ročnom študijnom odbore 2411 K mechanik nastavovač. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list a maturitné vysvedčenie.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa- absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v  pracovných pozíciách obsluha číslicovo riadených obrábacích strojov,  mechanik nastavovač, brusič, sústružník, frézar.

 

Hmotné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

      - Osobné ochranné pracovné pomôcky

     - Stravovanie

 

Finančné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

 Podmienky hmotného a finančného zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania upravuje 

interná smernica firmy Antolin spol. s r.o..

 

 

AUTO – IMPEX spol. s r. o

Vlčie hrdlo 68,

821 07 Bratislava,

prevádzka Trstínska cesta 28, 917 01 Trnava

 

 

Možnosť pracovného uplatnenia:

 

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3 ročnom učebnom odbore 2487 H autoopravár, zameranie 01 mechanik, 02 elektrikár, 03 karosár, 04 lakovník.

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa  - absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení.

 

Hmotné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

 

     - Osobné ochranné pracovné pomôcky

     - Stravovanie

 

  Finančné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

 

Podmienky hmotného a finančného zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania upravuje 

interná smernica firmy AUTO-IMPEX.

 

 

 

KNOTT  spol. s r.o.

Dolná 142

900 01 Modra

 

Možnosť pracovného uplatnenia:

 

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v  4 ročnom študijnom odbore 2411 K mechanik nastavovač. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list a maturitné vysvedčenie.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa- absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v  pracovných pozíciách obsluha číslicovo riadených obrábacích strojov,  mechanik nastavovač, brusič, sústružník, frézar.

 

 

Hmotné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

 

     - Osobné ochranné pracovné pomôcky

     - Stravovanie

 

Finančné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

 

Podmienky hmotného a finančného zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania upravuje 

interná smernica firmy  Knottspol s r.o..

 

 

PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia

Automobilová ulica 1

 

917 01 Trnava

 

Možnosť pracovného uplatnenia:

 

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3 ročnom učebnom odbore 2487 H autoopravár, zameranie  02 elektrikár, 03 karosár.

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa  - absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení.

 

Hmotné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

 

     - Osobné ochranné pracovné pomôcky

     - Stravovanie

 

Finančné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

 

Podmienky hmotného a finančného zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania upravuje 

interná smernica firmy PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia.

 

 

ZF SLOVAKIA  A.S. 

Strojárenská 2

91702 Trnava

 

 

Možnosť pracovného uplatnenia:

 

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v  4 ročnom študijnom odbore 2411 K mechanik nastavovač. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list a maturitné vysvedčenie.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa- absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v  pracovných pozíciách obsluha číslicovo riadených obrábacích strojov,  mechanik nastavovač, brusič, sústružník, frézar.

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3 ročnom učebnom odbore 2423 H nástrojár.

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa  -Absolvent učebného odboru nástrojár je kvalifikovaný pracovník, schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve, má uplatnenie najmä v strojárskych firmách, zameraných na výrobu, montáž a opravy rezných a tvárniacich nástrojov.

 

Hmotné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

 

     - Osobné ochranné pracovné pomôcky

     - Stravovanie

 

Finančné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

 

Podmienky hmotného a finančného zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania upravuje  interná smernica firmy  ZF SACHS  Slovakia A.S.

 

 

 

ContiTrade Slovakia s.r.o.  

Terézie Vansovej 1054

02001 Púchov

 

 

Možnosť pracovného uplatnenia:

 

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3 ročnom učebnom odbore 2487 H autoopravár, zameranie 01 mechanik.

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa  - absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení.

 

Hmotné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

 

     - Osobné ochranné pracovné pomôcky

     - Stravovanie

 

Finančné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

 

     Podmienky hmotného a finančného zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania upravuje interná smernica firmy ContiTrade Slovakia s.r.o..

 

 

 

Partneri v systéme duálneho vzdelávania (SDV) v šk. roku 2015/2016

 

         V súlade s §16 zákona NR č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorila SOŠ automobilová Trnava zmluvou o duálnom vzdelávaní počnúc školským rokom 2015/2016 s nasledovnými partnermi:

 

AUTO – IMPEX spol. s r. o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava, prevádzka Trstínska cesta 28, 917 01 Trnava

TANEX, spol. s r. o., Nitrianska 25, 917 01 Trnava

RM JET, spol. s r. o., Bratislavská 80, 917 01 Trnava

TRUCK SERVIS TRNAVA s.r.o., Vlčkovce 54, 919 23

 

Po doplnení predpísaných príloh k zmluve o duálnom vzdelávaní pokračuje v zabezpečení odbornej prípravy

 

AUTO – IMPEX spol. s r. o. – 4 žiaci autoopravár–mechanik, 1 žiak autoopravár– lakovník

TANEX, spol. s r. o. – 2 žiaci autoopravár–mechanik        

                                                                                                                                                                  

O základných informáciách organizácii štúdia v SDV, možnostiach pracovného uplatnenia, hmotnom a finančnom zabezpečení žiaka počas odbornej prípravy a kritériách pre výber úspešných uchádzačov určených zamestnávateľom pre školský rok 2016/2017 Vás budeme v súlade s  §17 zákona NR č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave priebežne informovať na tomto mieste našej webovej stránky.

 

Partneri v systéme duálneho vzdelávania (SDV) v šk. roku 2017/2018

 

          V súlade s §16 zákona NR č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorila SOŠ automobilová Trnava zmluvu o duálnom vzdelávaní v školskom roku 2017/2018 s nasledovnými partnermi:

 

AUTO – IMPEX spol. s r. o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava, prevádzka Trstínska cesta 28, 917 01 Trnava

ZF SLOVAKIA a.s. – Strojárenská 2, 917 02 Trnava

PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia – Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava

CONTITRADE Slovakia s.r.o. - Terézie Vansovej 1054,  020 01 Púchov

 

         Bližšie informácie o organizácii štúdia v SDV, možnostiach pracovného uplatnenia, hmotnom a finančnom zabezpečení žiaka počas odbornej prípravy  sú uvedené nižšie.

 

 

Partneri v systéme duálneho vzdelávania (SDV) v šk. roku 2018/2019

 

          V súlade s §16 zákona NR č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorila SOŠ automobilová Trnava zmluvu o duálnom vzdelávaní v školskom roku 2018/2019 s nasledovnými partnermi:

 

AUTO – IMPEX spol. s r. o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava, prevádzka Trstínska cesta 28, 917 01 Trnava

ZF SLOVAKIA a.s. – Strojárenská 2, 917 02 Trnava

KNOTT, spol. s. r. o., - Dolná 142,  900 01 Modra

 

         Bližšie informácie o organizácii štúdia v SDV, možnostiach pracovného uplatnenia, hmotnom a finančnom zabezpečení žiaka počas odbornej prípravy  sú uvedené nižšie.

 

 

V Trnave 2.9.2015                                             Ing. Jozef Ormandy                                    

                                                                           Riaditeľ SOŠA Trnava

 

 

 

Schéma duálneho vzdelávania (pdf, 797KB)

 

Duálne vzdelávanie - stručné predstavenie (pdf, 474KB)

 

Praktické vyučovanie u zamestnávateľa (pdf, 779KB)