AKTUALITY

OZNAMY

PRESTAVBA  A PRESUN WEBOVÉHO SÍDLA

 

Stránka SOŠ automobilovej je v prestavbe. Od 1.1.2021  Stredná odborná škola automobilová presúva svoje webové sídlo školy zo stránky www.sosatt.sk na stránku  

www.sosatt.edupage.org

 

V čase presunu a prestavby webových stránok dôležité alebo doplňujúce informácie získate na

mail: sekretariat@sosatt.sk     tel: 033/5933921

 

 

 


MOŽNOSTI ŠTÚDIA NA  ŠOŠ AUTOMOBILOVEJ

 

Oznamujeme žiakom základných škôl, uchádzačom o štúdium do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022, že SOŠ automobilová v Trnave ponúka štúdium:

 

v učebných odboroch:

 

2487 H 01 autoopravár – mechanik

2487 H 02 autoopravár – elektrikár

2487 H 03 autoopravár – karosár

2487 H 04  autoopravár – lakovník

2423 H nástrojár

 

v študijných odboroch:

2411 K mechanik nastavovač

2495 K autotronik

2679 K mechanik mechatronik

 

Pre všetkých žiakov, ktorí v školskom roku 2021/2022 budú študovať v prvom ročníku je pripravený  "študentský bonus"   - po dovŕšení 17 rokov -   

 

VODIČKÝ KURZ SKUPINY "B" ZDARMA !

 

Bližšie informácie o možnostiach prijatia: 033/5933926 (p. Hafnerová)

 


Viac Informácií  TU !


 

Usmernenia počas pandémie

 

Aktualizované 12.10.2020

 

        Prerušenie školského vyučovania

 

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.2020/17294:1-A1810  zo dňa 11.októpbra 2020,

s účinnosťou od 12.10.2020 do odvolania,

prerušujem vyučovanie.

 

Potrebné informácie nájdete priebežne v aktuálnom čase na stránke školy www.sosatt.sk, stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk alebo na www.sosatt.edupage.org. 

 V Trnave 12.10.2020                                                             Ing. Jozef Ormandy

                                                                                                riaditeľ SOŠA v Trnave

 

 

 

Každý žiak predkladá pri prvom nástupe do školy čestné prehlásenie (na stiahnutie TU) alebo po každom prerušení dochádzky do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie (na stiahnutie TU) o tom, že  neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

    

Žiak si zabezpečí na každý deň dve rúška. Počas celej doby pobytu vo vnútorných priestoroch školy  má na tvári rúško. V celom areáli školy dodržuje maximálny možný odstup od ostatných osôb, nepodáva si s nimi ruku ani žiadnym iným spôsobom sa ich nedotýka.

 

Bližšie informácie  o správaní sa žiakov počas pandémie nájdete TU!

 

!!!  Sledujte informácie na edupage !!!

 Stránky